portalKRS.pl
rodo

Polityka prywatności InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników i kontrahentów lub Klientów InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. osób kontaktowych

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 344 lok. 3, 03-838 Warszawa. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować sią z nami za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@informacjakredytowa.pl

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Bądziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś osobą kontaktową dla nas u naszego Klienta lub kontrahenta, lub potencjalnego Klienta lub kontrahenta. W związku z powyższym bądziemy przetwarzać Twoje dane, aby:
 • kontaktować sią z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów miądzy nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi Klientami (tj. ich pracownikami/współpracownikami).
 • nawiązać z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz współpracą. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.
 • przekazywać Ci inne informacje o działalności i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji z pracownikami i współpracownikami naszych kontrahentów.
 • bronić sią przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub który reprezentujesz, czyli naszym Klientem jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.


3. źródło, z którego pozyskaliśmy Twoje dane osobowe

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz. Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz otrzymujemy dane takie jak Twoje imią i nazwisko numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami sią zajmujesz.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Bądziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Bądziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci nastąpujące prawa, które możemy zrealizować:
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze wzglądu na szczególną sytuacją,
 • prawo dostąpu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usuniącia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,


W celu realizacji powyższych praw skontaktuj sią z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).
Prawo wniesienia sprzeciwu
Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze wzglądu na Twoją szczególną sytuacją.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego sią ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urządu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących sią z InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. (telefonicznie, mailowo)

Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych skierowane są do osób, które nie są pracownikami/współpracownikami Klientów InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. i kontaktują sią z nami w jakiejkolwiek sprawie.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 344 lok. 3, 03-838 Warszawa. Możesz skontaktować sią z nami: - listownie na adres: ul. Grochowska 344 lok.3, 03-838 Warszawa - przez e-mail: rodo@informacjakredytowa.pl

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Bądziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
 • kontaktować sią z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności gospodarczej.
 • nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz relacją biznesową i współpracą. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.


3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Bądziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji, a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy sią z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Bądziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci nastąpujące prawa, które możemy zrealizować:
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze wzglądu na szczególną sytuacją,
 • prawo dostąpu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usuniącia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
W celu realizacji powyższych praw skontaktuj sią z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej). Prawo wniesienia sprzeciwu Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze wzglądu na Twoją szczególną sytuacją. Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego sią ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urządu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o przetwarzaniu przez InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. danych osobowych pochodzących z rejestrów publicznych. Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych skierowane są do osób, których dane przetwarzane są w ramach profilu działalności gospodarczej prowadzonej przez InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 344 lok. 3, 03-838 Warszawa. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować sią z nami za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@informacjakredytowa.pl

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane są przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością informacyjną.

Test równowagi o którym mowa w art. 7 lit. f) RODO polega na wyważeniu prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej lub osób, którym dane są ujawniane oraz interesów i praw podstawowych osób, których dane dotyczą. Test równowagi przeprowadzony przez Administratora potwierdził zasadność stosowania art. 7 lit. f) RODO jako podstawy prawnej przetwarzania danych z uwagi na wystąpienie przesłanki, o której mowa w Opinii Grupy Roboczej Art. 29 nr. 6/2014 w sprawie pojącia prawnie uzasadnionych interesów administratora danych na mocy artykułu 7 dyrektywy 95/46/WE dostarczania informacji wspierającej działania prewencyjne w zakresie zapobiegania oszustwom, niewłaściwemu korzystaniu z usług, lub praniu pieniądzy.

Administrator przetwarza dane osobowe w nastąpujących, prawnie uzasadnionych celach:
 • dostarczanie danych umożliwiających klientom Administratora dokonywanie oceny wiarygodności podmiotów gospodarczych,
 • opracowywanie raportów statystycznych i analiz dla swoich klientów
 • przekazywanie swoim klientom danych osobowych o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pochodzących z rejestrów publicznych, o których mowa poniżej (źródła pochodzenia danych) - bez ingerencji w dane źródłowe.


3. źródło, z którego pozyskaliśmy Twoje dane osobowe

Administrator może przetwarzać dane osobowe z wyłączeniem: adresów (zamieszkania, siedziby, korespondencyjny) oraz danych kontaktowych (e-mail, telefon) pochodzące z publikatorów, źródeł i rejestrów publicznych o :
 • osobach prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej zwane CEIDG),
 • osobach prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do rejestru podmiotów gospodarki narodowej prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny (dalej GUS),
 • osobach fizycznych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej KRS) na podstawie publikacji w Monitorach Sądowych i Gospodarczych, mając na uwadze, iż stosowanie RODO nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiąbiorców bądących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej,
 • osobach fizycznych w zakresie ich danych ujawnionych na poniższych miądzynarodowych listach sankcyjnych w związku z obowiązkiem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje obowiązane na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniądzy oraz finansowaniu terroryzmu, implementującą Dyrektywą 2005/60WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005r.,
  • OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (U.S. Tresury)
  • OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List (U.S. Tresury)
  • Common Foreign and Security Policy (CFSP) of the European Union (Sanctions EU)
  • HR Treasury (HMT) Financial sanctions: Consolidated List of Targets (UK)
  • Consolidated United Nations Security Council Sanctions List (UN Sanctions List)
 • osobach prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:
  • Rejestr ZSEiE- rejestr przedsiąbiorców i organizacji odzysku sprzątu elektrycznego i elektronicznego,
  • Rejestr bateryjny - rejestr wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów.
 • osobach prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie decyzji Prezesa UOKiK dotyczących:
  • Jakości paliw
  • Klauzul niedozwolonych,
  • Kontroli koncentracji,
  • Nadużywania pozycji dominującej,
  • Ochrony zbiorowych interesów konsumentów,
  • Ogólnego bezpieczeństwa produktów,
  • Porozumień ograniczających konkurencją.
 • osobach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie weryfikacji ich statusu podatnika VAT w źródłach publicznych:
  • Portal Podatkowy Ministerstwa Finansów w zakresie informacji o statusie podatnika w VAT: czynny lub zwolniony lub niezarejestrowany,
  • Portal VIES prowadzony przez Komisją Europejską w zakresie informacji o statusie podatnika w VAT-UE: aktywny lub nieaktywny,
  • Serwis Krajowej Administracji Skarbowej ? weryfikacja w wykazach: podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.
 • osobach prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawierającego dane beneficjentów Funduszy Europejskich 2007-2013, a związane z tytułem i wartością i nazwą realizowanego Projektu, kwotą dofinansowania publicznego, datą podpisania umowy i zakończenia realizacji.
 • osobach prowadzących działalność gospodarczą, a pochodzące od Partnerów Administratora w zakresie danych finansowych, danych o ujawnionym zadłużeniu oraz aktywności biznesowej.
4. Kategorie danych Administrator może przetwarzać nastąpujące kategorie danych osobowych, wyłącznie w zakresie danych ujawnionych w źródłach, o których mowa powyżej (źródła pochodzenia danych):
 • imią, nazwisko,
 • nazwa,
 • numery identyfikacyjne (PESEL, NIP, REGON),
 • obywatelstwo,
 • data urodzenia,
 • dane finansowe,
 • informacje o zobowiązaniach (kwota zaległości, termin płatności, kwota przedawniona, waluta)


5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych i profilowanie
 • Dane osobowe, znajdujące sią w systemach Administratora nie są poddawane profilowaniu (automatyczne podejmowanie decyzji kredytowej) przez Administratora.
 • Dane osobowe pochodzące z rejestrów publicznych, o których mowa w powyżej (źródła pochodzenia danych) są przetwarzane do momentu usuniącia tych danych z rejestrów.
 • Inne dane, w tym dane finansowe, dane o zadłużeniu i aktywności biznesowej, są przetwarzane przez 10 lat od momentu ich zebrania, z wyjątkiem sytuacji, w których dłuższy okres przetwarzania tych danych jest uzasadniony prawnie uzasadnionymi interesami Administratora związanymi z zabezpieczeniem jego interesów, w tym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami innych podmiotów.
 • Dane statystyczne oraz dane udostąpniane przez Administratora jego klientom przechowywane są w celach archiwizacyjnych przez okres 10 lat.


6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Dane osobowe, mogą być udostąpniane przez Administratora jego klientom, w postaci raportów, w prawnie uzasadnionych celach tych podmiotów związanych z weryfikacją kontrahentów w obrocie gospodarczym. Dane osobowe znajdujące sią w systemach Administratora nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do: żądania dostąpu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usuniącia danych lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru.
 • Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora należy kierować na dedykowany adres e-mail: rodo@informacjakredytowa.plOFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Codzienna aktualizacja
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
STATUS VAT
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. GROCHOWSKA 344 lok. 3,
  03-838 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT