portalKRS.pl
Baza KRS Dz 4
Przedsiębiorcy wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach związanych z obrotem bateriami i akumulatorami od 1 stycznia 2010 roku.
Podstawa prawna

Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska (GIOŚ) należy m.in., wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831, 961,1250, 1579, 1936 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 820).
Na stronach GIOŚ prowadzone są rejestry
 • Rejestr ZSEiE- rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego - rejestr przedsiębiorców stworzony na podstawie przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Obejmuje wprowadzających sprzęt, zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt, organizacje odzysku oraz prowadzących recykling i odzysk,
 • Rejestr bateryjny - rejestr wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów ? rejestr przedsiębiorców stworzony na podstawie przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach. Obejmuje wprowadzających baterie lub akumulatory oraz zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów.

Zawartość

 • Dane podmiotu - numer w rejestrze GIOŚ, adresy podmiotu, nazwa, NIP, REGON,
 • Informacje o zbieranym i przetwarzanym sprzęcie,
 • Lista zakładów przetwarzania oraz prowadzenia działalności w zakresie odzysku bądź recyklingu,
 • Lista wdrożonych systemów jakości oraz informacja o udziale w systemie audytu EMAS,
 • Informacje o decyzjach administracyjnych,
 • Informacje o stosowanych procesach recyklingu,
 • Dane o przetwarzanych lub wprowadzanych zużytych bateriach lub akumulatorach,
 • Informacje o umowach z organizacjami odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • Dane przedsiębiorcy realizującego obowiązki wprowadzającego baterie lub akumulatory na zlecenia podmiotu.

Numer rejestrowy

Rejestr bateryjny jest bezpośrednio powiązany z rejestrem ZSEiE i stanowi jego integralną część. GIOŚ pisemnie zawiadamia przedsiębiorcę oraz marszałka województwa o nadanym numerze rejestrowym. Numer rejestrowy ustala się na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego dla wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz dla prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz.U. Nr 141 poz. 1156) Numer rejestrowy składa się z liter:
 • BW - w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory,
 • BP - w przypadku prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • BWP - w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory, który jednocześnie jest prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

Sposoby dostępu do danych:

OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Codzienna aktualizacja
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
STATUS VAT
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. GROCHOWSKA 344 lok. 3,
  03-838 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT